Verzeker je laptop, smartphone en computer met SmartSecure

SMARTSECURE 

SmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringen
 

Documenten

 

SMARTSECURE

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

Algemene Polisvoorwaarden Elektronische Apparatuur

Deze verzekering beschermt u tegen de reparatiekosten van uw elektronisch apparaat voortkomend uit van buiten af komende gevaren, met name vallen, stoten en water/vocht. Vervanging na diefstal van uw apparaat is medeverzekerd.

 

De maximale vergoeding door de verzekeraar per verzekeringsjaar, is gelijk aan de nieuwwaarde van uw elektronisch apparaat.

1. De verzekering

2. Definities en Begripsomschrijvingen

De woorden of zinnen hieronder beschreven hebben de volgende betekenis in de gehele polis.

 

Verzekerde schade

Alle schade ontstaan als gevolg van plotselinge, onvoorziene en van buitenaf komende gebeurtenissen die veroorzaken dat het elektronische apparaat niet normaal kan functioneren, behalve schade ontstaan door gebeurtenissen die specifiek worden uitgesloten van deze polis.

Administratiekantoor

Het Belgische branche kantoor van QSX Intermediaries B.V. voert haar activiteiten uit in België onder de naam SmartSecure. Het branchekantoor is gevestigd Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrem, te bereiken onder telefoonnummer 0468 25 20 15 en per e-mail: info@smartsecure.be. Smartsecure vertegenwoordigt de verzekeraar en is gemachtigd het verzekeringscertificaat en verzekeringsovereenkomst uit te geven. Daarnaast is zij geautoriseerd de premiecollectie uit te voeren.

 

QSX Intermediaries BV is een gebonden verzekeringsintermediair en vergunninghouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland welke d.m.v. consultatie met de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), goedkeuring heeft gekregen om, op basis van een zogenaamd “Paspoort”, op de Belgische markt actief te mogen zijn. QSX is geregistreerd bij het AFM onder het nummer: 12017574 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24417853.

 

Verzekeraar

MS*Amlin Plc, Van Heuven Goedhartlaan 939, Amstelveen, Nederland is de verzekeraar.

 

Reparateur/Hersteller

Het bedrijf die in opdracht van het administratiekantoor het elektronische apparaat herstelt.

 

Handelaar

Diegene die het eigendom van het elektronische apparaat doet overgaan op de verzekerde. Dit kan zowel een persoon als een bedrijf zijn.

Verzekerde

Diegene die de verzekering is aangegaan, wiens naam op het verzekeringscertificaat genoemd staat en daardoor de bescherming van de polis geniet.

 

Ingangsdatum Verzekeringsperiode

De verzekering hanteert de datum van aankoop van het product getoond op de bestelbon/factuur als aanvangsdatum van de verzekering.

 

Verzekerd object

Het elektronische apparaat genoteerd op het verzekeringscertificaat en geïdentificeerd door vermelding van type, model, fabrikant en serie/EMEI-nummer.

 

Serienummer en IMEI nummer

Het serienummer en het IMEI (= Internationale Mobiele Telefoon Identiteit nummer) zijn de unieke identificatienummers gebruikt om uw elektronisch apparaat mee te identificeren.

 

Mobiele telefoon

Uw draagbare mobiele telefoon, exclusief accessoires and car kits, zoals blijkt uit het originele bestelbon/factuur.

 

Naaste gezin/familie

Bestaat uit uw echtgenoot/echtgenote of partner, kinderen, broers, zussen en ouders die permanent bij u wonen.

 

Verzekerde Waarde

De nieuw waarde van het te verzekeren elektronische apparaat, is gelijk het totale bedrag dat verzekerd is.

 

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding door de verzekeraar voor elke schade, zal niet de nieuw waarde van het te verzekeren toestel overschrijden. Indien uw type en/of model elektronische apparaat niet langer beschikbaar is, dan zal de verzekeraar deze vervangen door een elektronisch apparaat met de dichtstbijzijnde specificaties. In geval er meerdere schades zich voordoen tijdens de loop van één jaar, zal de verzekeraar de kosten van de reparaties betalen tot de verzekerde waarde, i.e. de maximale vergoeding, bereikt is.

 

Ingangsdatum verzekeringsperiode

De verzekering hanteert de datum van aankoop van het product getoond op de bestelbon als aanvangsdatum van de verzekering.

 

Verzekeringsperiode

De verzekering kent verzekeringsperiodes van één jaar. Behalve wanneer één van de partijen tenminste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich er tegen verzet, wordt de verzekering stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van één jaar.

 

Premie betaling

De premie wordt door de handelaar of het administratiekantoor bij aankoop van het product geïnd.

De verzekerde elektronische apparatuur

Verzekerd is de apparatuur die vermeld staat op het verzekeringscertificaat, exclusief accessoires en op de originele bestelbon.

 

Aankoopbewijs

De originele bestelbon afgegeven door de verkoper met daarop de details van het elektronische apparaat dat is aangeschaft.

 

Voorzorgsmaatregelen

Alle maatregelen die kunnen worden verwacht van u om diefstal, onvoorziene gebeurtenissen of stukgaan van uw elektronische apparaat te voorkomen.

 

Geografische dekking

De dekking is een wereldwijde dekking. Reparatie of eventuele vervanging kunnen echter alleen op Belgisch grondgebied worden uitgevoerd na overleg met het administratiekantoor.

 

Gekwalificeerde diefstal

De ongeoorloofde en oneerlijke verwijdering van een elektronisch apparaat door een persoon met de intentie zonder toestemming van u of uw gezin/naaste familie zich het elektronische apparaat toe te eigenen. Deze ontneming moet ontstaan zijn door óf bedreiging óf door forcering van een afgesloten ruimte waardoor sporen van braak waarneembaar zijn.

 

Ongeoorloofde gespreks-/dataverkeer kosten

De kosten van gespreks-/dataverkeer en/of downloads vanaf een elektronisch apparaat, ontstaan tijdens de 24 uurs periode direct volgend op de ontdekking van de diefstal van het elektronische apparaat. Dit op voorwaarde dat de het een gekwalificeerde diefstal betreft.

 

U/Uw

De persoon (ouder dan 18 jaar) of bedrijf die de elektronische apparatuur verzekering heeft aangeschaft, zoals beschreven in deze poliswaarden.

 

Nalatigheid

Het niet met zorg omgaan met het elektronische apparaat waardoor een schade ontstaat die anders voorkomen had kunnen worden. Voorbeelden: 1. Gebruik van het apparaat in bad/douche 2. Onbeheerd achterlaten in een publieke ruimte zoals een café 3. Onbeschermd gebruik in volle regen en/of sneeuw 4. Achterlaten in broek die gewassen wordt 5. Achterlaten op het dak van een automobiel.

 

Bedreiging

Met de term ‘bedreiging’ wordt bedoeld dat de verzekerde zijn/haar telefoon, tablet of notebook onder dwang moet afgeven (bijvoorbeeld doordat er een pistool of mes op diegene gericht staat, en er gedreigd wordt met geweld). Hier is dan weliswaar geen sprake van fysiek geweld, maar wel van mentaal geweld, waardoor dit óók gedekt is op de polis.

 

Geweld

Geweld is een algemene term om acties te beschrijven die verwonding of schade bij mensen, dieren of voorwerpen veroorzaken of bedoeld zijn om die te veroorzaken.

3. Algemene voorwaarden

Premiebetaling

Premiebetaling geschiedt bij aankoop van het apparaat en via domiciliëring.

 

Beëindiging

De verzekering kent verzekeringsperiodes van één jaar. Zowel verzekeraar als verzekerde kunnen de verzekering opzeggen door tenminste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst dit kenbaar te maken door middel van het sturen van een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

De verzekering kan eveneens worden beëindigd door de verzekerde:

- Op het moment van verkoop van het toestel

- Permanente vestiging in het buitenland van de verzekerde.

 

Fraude

Iedere claim op deze polis waar een vermoeden van fraude aanwezig is, zal de verzekeraar conform art. 76 van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen (WVLA) afhandelen. De verzekeraar zal het bewijs van het frauduleus handelen moeten aanvoeren. Bij gegrond bewijs, kan de verzekeraar de dekking weigeren.

 

Schademelding

In het geval van een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot een claim, moet de schadeprocedure gevolgd worden die in paragraaf 6 beschreven staat.

 

Eigen bijdrage in geval van schade

Er is geen eigen bijdrage in geval van schade van toepassing, tenzij anders vermeld staat op het verzekeringscertificaat. Dit certificaat vormt samen met de Algemene Voorwaarden, de gehele verzekeringsovereenkomst.

 

Gekwalificeerde Diefstal

a. De mogelijke of daadwerkelijke diefstal dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij het administratiekantoor (zie instructies schade indienen) per email.

b. Indien de apparatuur na een gemelde diefstal vervangen is en deze komt alsnog terecht, zal deze apparatuur eigendom van de verzekeraar worden.

 

Juridische informatie

Deze polis is onderworpen aan het Belgisch Recht. Specifiek de dwingende bepalingen van de Wet 4 april 2014 betreffende verzekeringen zijn op deze polis van toepassing.

a. Indien het originele aankoopbewijs van het elektronische apparaatt niet overlegd kan worden.

b. Verzekeraar kiest er voor geen apparaat te verzekeren ouder dan 12 maanden na aankoop. De aanschafdatum vermeld op de  

    bestelbon is leidend.

c. Elke schade waarbij het serie en/of IMEI nummer van het apparaat niet vastgesteld kan worden.

d. Spontaan niet functioneren van het elektronisch apparaat is geen verzekerde gebeurtenis en dient aangemeld te worden bij de

    fabrikant die wettelijk verplicht het apparaat onder garantie te herstellen.

e. Elke claim voortkomend uit een opzettelijk begane daad door de verzekerde met als doel de verzekeraar te misleiden (b.v. bewerking

    van het elektronische apparaat met een zwaar object, overrijding door een automobiel) zal leiden tot uitsluiting van de dekking.

f. Slijtage of geleidelijke achteruitgang van de prestaties van het elektronische apparaat.

g. Cosmetische schade inclusief deuken, krassen, of kreukels (gebruikersschade).

h. Defect of gebrekkig ontwerp, materiaal of fabricage fouten of latente gebreken.

i. Schaden veroorzaakt door personen die geen onderdeel uitmaken van het gezin/naaste familie. Tijdens het in onderpand of huur

    geven, of in bruikleen afstaan van de apparatuur buiten eigen bedrijf of inwonende gezins-/familieleden.

j. Schades als gevolg van Brand en/of Bliksem.

k.  Schades als gevolg van Aardbeving, Overstroming, Vulkanische Uitbarstingen en /of andere natuurrampen.

l. Elke wettelijke aansprakelijkheid, direct of indirect veroorzaakt door, of bijgedragen aan of voortkomend uit:

    a. Ioniserende radioactiviteit of verontreiniging door radioactieve straling veroorzaakt door verbranding van radioactieve brandstof of

        nucleair afval.

    b. Radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke zaken van welke explosieve nucleaire samenstelling of onderdeel daarvan.

m. Elke vermissing of schade of aansprakelijkheid direct of indirect veroorzaakt door of gevolg van oorlog, invasie, vijandige handelingen

    door andere landen – of er nu oorlog is verklaard of niet – revolutie, rellen, ongeregeldheden, stakingen of politieke oproer.

n. Alle schaden direct veroorzaakt door drukgolven die worden veroorzaakt door vliegtuigen en andere vliegende objecten die met de  

    snelheid van het geluid gaan of de geluidsbarrière doorbreken.

o. De schade wordt niet in behandeling genomen indien nog niet de eerste premie betaald is en/of het dossier niet het

    verzekeringscertificaat en de verzekeringsovereenkomst bevat.

4. Algemene uitsluitingen

5. Specifieke uitsluitingen bij diefstal en onvoorziene gebeurtenissen

a. Elke diefstal die niet is aangegeven bij de politie, waardoor er geen aangiftenummer beschikbaar is.

b. Indien de verzekerde niet gehandeld heeft conform Art. 74 en Art. 76 (tijdige schademelding binnen de afgesproken  

   schademeldingsperiode en medewerking tot beperking schade) kan de verzekeraar overgaan tot afwijzing van de schade. Tenzij de

   melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk alsnog is geschiedt.

c. Diefstal uit een onbewaakt afgesloten motorvoertuig behalve indien het elektronische apparaat uit het zicht opgeborgen is. Er moeten

   sporen van braak en/of gewelddadige en geforceerde binnenkomst aantoonbaar zijn. Achterlaten van het toestel op het voertuig met als

   gevolg vermissing/diefstal van het elektronische apparaat is uitgesloten van dekking.

d. Diefstal van het elektronische apparaat vanuit elke onbewaakte locatie is uitgesloten behalve als er braaksporen van een gewelddadige

   en geforceerde binnenkomst tot de locatie zichtbaar zijn. Een kopie van de reparateur van deze schade moet worden overgedragen bij

   elke schade.

e. Diefstal van het elektronische apparaat tijdens gebruik van elke vorm van openbaar vervoer of verblijf in een publieke ruimte anders dan

   wanneer bedreiging of geweld is gebruikt (zie “Definities en Begripsomschrijvingen” ).

f.  Diefstal van het elektronische apparaat tenzij bedreiging of geweld is gebruikt (zie “Definities en Begripsomschrijvingen”).

g. Onverklaarbaar verlies of vermissing van het elektronische apparaat, het laten liggen of vergeten van de apparatuur en zakkenrollerij

   alsmede ontneming, ontfutseling, afname zonder vormen van geweld.

h. Diefstal van het elektronische apparaat terwijl uitgeleend aan elke derde partij anders dan uw gezin/naaste familie.

i.  Diefstal van of onvoorziene gebeurtenissen aan onderdelen of accessoires.

j.  Ongeoorloofde gespreks-/dataverkeer anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade.

k. Diefstal van SIM of PCIMA kaarten anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade waarbij de kaart was gestolen tezamen met

   het elektronische apparaat.

l. Schade aan of het niet functioneren van het elektronische apparaat veroorzaakt door of gerelateerd aan een software virus of elke andere niet functionerende software.

 

 

 

6. Schadeprocedure

U moet zo snel mogelijk voldoen aan de volgende voorwaarden om de volledige dekking te genieten. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, zijn wij vrij om uw schade af te wijzen.

 

In geval van schade moet u zo snel mogelijk het administratiekantoor hiervan op de hoogte brengen door middel van het invullen van het schade formulier in de winkel waar u het product gekocht heeft .

 

Bewijs stukken:

Het administratiekantoor kan de verzekerde verzoeken bewijsstukken van betaling en/of andere documenten te leveren ter onderbouwing van de gedane schademelding. Voorbeelden hiervan zijn in geval van diefstal of braak een kopie van de aangifte gedaan bij de politie met daarbij het aangiftenummer, bewijs van geforceerde en gewelddadige binnenkomst; bij overige schademeldingen zijn voorbeelden, de originele bestelbon met daarop het serie-/IMEI nummer, factuur van de provider met vermelding van ongeoorloofde gespreks-/data verkeer. Het administratiekantoor zal uw schade zo snel mogelijk in behandeling nemen en indien uw schade geldig is, de reparatie of vervanging zo snel mogelijk laten uitvoeren.

 

Belangrijk: Indien u of uw gezin/naaste familie niet langer in het bezit bent van het elektronische apparaat welke normaliter verbonden is met een gespreks-/dataverkeer provider, moet u binnen 24 uur na ontdekking van de vermissing, contact opnemen met uw netwerk provider om de diensten van deze provider te blokkeren.

Diefstal melding: Ter voorkoming van hogere schadelasten (denk aan ongeoorloofde gespreks-/dataverkeer) dient u zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is na ontdekking van de vermissing, aangifte doen bij de lokale politie en een aangiftenummer verkrijgen met daarbij een kopie van de aangifte.

 

Bewaring onderdelen:

U moet alle onderdelen van uw elektronische apparaat bewaren en retourneren voor inspectie volgens instructies van het administratiekantoor. Het apparaat blijft uw verantwoordelijkheid tot deze is ontvangen door de reparateur aangewezen door het administratiekantoor.

 

Alle schaden:

U moet zodra mogelijk en in elk geval binnen de hiervoor gestelde periode van 48 uur, na ontdekking van de schade deze melden (indien de schade in het buitenland plaatsvindt, geldt 48 uur na terugkomst in België) aan het administratiekantoor. Indien omstandigheden zich hebben voorgedaan die tot een latere schademelding hebben geleid, moet u de schademelding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is alsnog doen conform Art. 74 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (WVLA).

 

Total Loss:

Indien uw apparaat niet meer gerepareerd kan worden en wij een vervangend toestel hebben geleverd, is uw defecte apparaat eigendom van de verzekeraar.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Registratie persoonsgegevens

Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het kunnen opmaken van de bestelbon, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Wij zullen deze echter nimmer delen met derden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartSecure, het administratiekantoor, is trots op haar reputatie op het gebied van eerlijke behandeling van haar klanten. Geschillen of misverstanden kunnen echter in een enkel geval voorkomen. Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten ten eerste tot de handelaar, ten tweede tot het administratiekantoor SmartSecure (per post: Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrem of per telefoon 0468 25 20 15 of per e-mail: info@smartsecure.be) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen (per post: de Meeussquare 35, B-1000 Brussel, per telefoon 02 547 871 of per e-mail: info@ombudsman.as). Het staat u ook vrij zich te wenden tot het hof of rechtbank in uw eigen woonplaats.

8. Klanten Service & Klachten Procedure